วันนี้ผู้เขียนจึงขออุทิศบทความนี้แด่คุณย่ากำนล สุวรรณิก ผู้เป็นที่รักยิ่งของผู้เขียน และขอชวนท่านผู้อ่านได้มาทำความรู้จักกับคำศัพท์สำคัญๆที่เกี่ยวกับความไม่แน่นอน โดยเฉพาะในแวดวงเศรษฐศาสตร์และการเงินกัน 

ยุคสมัยบนความไม่แน่นอน กับ การกระจายความเสี่ยง 2021

อันว่า “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” เป็นสัจธรรมที่ไม่มีมนุษย์คนใดหนีพ้นไปได้ ผู้เขียนเองแม้ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกฝนให้จิตใจมีภูมิคุ้มกัน คือ มีสติสัมปชัญญะเพื่อเตรียมตัวรับมือกับกฎไตรลักษณ์นี้อย่างรู้เท่าทัน แต่เมื่อต้องประสบกับความไม่แน่นอนและการสูญเสียศูนย์รวมดวงใจผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของครอบครัวอย่างคุณย่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าจริง ก็อดใจหายอย่างบอกไม่ถูกเช่นกัน

เริ่มต้นด้วยความไม่แน่นอนที่คุ้นหูกันอยู่แล้วคือ คำว่า “VUCA” ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เดิมใช้ในกองทัพสหรัฐฯ แต่นำมาประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบัน มาจาก V (Volatility) ความผันผวนสูง U (Uncertainty) ความไม่แน่นอนสูง C (Complexity) คือ ความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อยๆ และ A (Ambiguity) คือ ความคลุมเครือ

ยุคสมัยในความไม่แน่นอน กับ การกระจายความเสี่ยง 2021 01

ยิ่งในโลกปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปไม่เว้นแต่ละวัน ทั้งด้านบวกและลบ ไม่ว่าจากธรรมชาติหรือมนุษย์ อาจเรียกได้ว่าเป็นโลกแห่ง “VUCA+” หรือ VUCA ที่ทวีความรุนแรงขึ้น เช่น การกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 อย่างรวดเร็วที่จำเป็นต้องพิชิตด้วยวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เหตุระเบิดไฟไหม้โรงงานสารเคมีย่านกิ่งแก้ว ทำให้คนต้องหวาดผวาจากสารพิษเพิ่มเติมจากไวรัส

ความไม่แน่นอนอาจสร้างผลกระทบไม่มากนักสำหรับผู้ที่เตรียมความพร้อม มีหลังพิง และปรับตัวได้รวดเร็ว ขณะเดียวกัน สามารถสร้างผลกระทบทางลบอย่างใหญ่หลวงได้แทบล้มทั้งยืนแก่ผู้เปราะบาง การเตรียมรับมือไว้ล่วงหน้าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยส่วนใหญ่จะประเมินไว้ 3 ด้าน ได้แก่ (1) โอกาสที่จะเกิด (likelihood) หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ (2) ผลกระทบ (impact) หรือขนาดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น (3) ระดับของความเสี่ยง (degree of risk) หรือสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบข้างต้น และสุทธิออกมาเป็นระดับความเสี่ยง เช่น โอกาสเกิดน้อยแต่ผลกระทบรุนแรงมาก อาจจัดว่ามีระดับความเสี่ยงสูง เป็นต้น

รกระจายความเสี่ยง 2021 02

เมื่อประเมินความเสี่ยงได้แล้ว ขั้นตอนสำคัญคือการบริหารความเสี่ยงนั้นให้เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมากองค์กรจะมี 4 วิธี ซึ่งระดับบุคคลก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ ได้แก่ การยอมรับความเสี่ยง (risk acceptance) เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมความเสี่ยง หรือความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ำและยอมรับได้ การลดความเสี่ยง (risk reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานใหม่

เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้น เช่น การ Work from Home ในงานที่ไม่จำเป็นต้องทำที่ออฟฟิศ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 การกระจายความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยง (risk sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

เช่น การทำประกันในระดับบุคคลหรือบริษัทจากอุบัติเหตุ การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้ธุรกิจส่งออกและนำเข้าสามารถรองรับความผันผวนจากการเคลื่อนไหวของค่าเงินได้ และสุดท้ายการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงจนบุคคลหรือหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมนั้น เช่น การย้ายโรงงานอันตรายออกจากเขตพื้นที่เมือง

ความไม่แน่นอนคือความแน่นอน เป็นของธรรมดาอยู่คู่กับโลก อย่างไรก็ดี เราสามารถรู้เท่าทันความไม่แน่นอนเหล่านั้นและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งหมั่นสร้างเกราะป้องกันใจตนเองในระดับบุคคลให้รู้เท่าทันความไม่แน่นอนอันเป็นธรรมดาของโลกใบนี้อย่างสม่ำเสมอครับ.

เทคโนโลยีรอบตัว ที่นี่ >> http://iphonemodx.com/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here